تفاوت بین کار تقریبا درست و کار کاملا درست تفاوت میان شکست و پیروزی است

 

فارسي      English