شکستن فنر کلاچ برقی

علت شکستن فنر کلاچ برقی

اگر از مشتریان قدیمی کلاچ برقی باشید و از شرکتهایی که با موتور برف پاک کن پیکان کلاچ برقی می سازند، خرید کرده باشید، مکرر نام فنر کلاچ برقی را شنیده اید.
البته این معروفیت فنر در این مدل کلاچهای برقی بخاطر کیفیت و قابلیتهای ویژه نیست بلکه به جهت تکرار شکست فنر در کلاچ برقی است. تا جائیکه مشتری بطور کامل و از گوشت و استخوان با فنر کلاچ برقی این سیستمها عجین می شود.

اما سوال این است؟ چرا فنر اینقدر در این مدل کلاچهای برقی خرابی دارد؟


شکستن فنر کلاچ برقی

برای پاسخ به سوال سه مساله را باید توجه کرد.
1- کلاچ خودرو معمولا به موتوری قویتر از موتور برف پاک کن پیکان نیاز دارد. در این سیستمها برای حل مشکل موتور عموما از یک فنر کمکی بسیار قوی استفاده می شود.
2- جای لازم برای قرار دادن فنر در این حد قوی در مکانیزم کلاچ برقی تعبیه نشده است.
3- فنر در این مدل کلاچهای برقی کششی است.


شکستن فنر کلاچ برقی

موارد 1 و 2 تقریبا مفهوم است. اما مساله به مورد 3 و کششی بودن فنر بر میگردد.

فنر کششی نسبت به فنر فشاری چه فرقی دارد؟

فنر کششی بسیار زودتر از فنر فشاری به حد نهایی تسلیم می رسد و برای برخی نقاط فنر این میزان کمتر از 40 درصد فنرهای فشاری است.
در واقع به دلیلی به همین سادگی سالهاست این مشکلات برای صاحبان این مدل از کلاچهای برقی پیش آمده است. مدلهای دیگری از کلاچهای برقی هستند که در آنها فنر فشاری بوده و یا اینکه اصلا فنر ندارند. این مدلها از این حیث کیفیت بهتری دارند.


آموزش قوانین فنر کلاچ برقی

حتما قبل از نصب کلاچ اتوماتیک از نمایندگی بخواهید به شما نشان دهد که از مدل فنر کششی برای شما نمی بندد.


آموزش قوانین فنر کلاچ برقی